Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου.

Αὕτη ἡ Ἁγία καὶ τιμημένη Ἑορτὴ ἠλευθέρωσε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν κόλασιν. Διότι, διὰ τοῦτο κατέβη ὁ Θεὸς Λόγος ἀπὸ τούς οὐρανούς, διὰ νὰ ἀνεβάσῃ τὸν Ἀδάμ, ὅθεν ἐξέπεσε. Διὰ τοῦτο ἐφάνη ταπεινός, ἵνα ὑψώσῃ τὸν τεταπεινωμένον ἄνθρωπον. Ἐφάνη ἄτιμος, ἵνα αὐτὸν τιμήσῃ. Ἐφάνη ἄδοξος, ἵνα αὐτὸν δοξάσῃ· ἐχωρήθη εἰς κοιλίαν γυναικὸς Παρθένου διὰ νὰ τὸν ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὴν κοιλία τοῦ Ἄδου· ἐδείχθη Βρέφος, ἵνα νεοποιήσῃ τὸν Ἀδὰμ· νέον παιδίον ἐγένετο, ἵνα τελειοποιήσῃ τὸν Ἀδὰμ εἰς μέτρον τέλειον τῆς θεογνωσίας, ὁ ὁποῖος  ἦτο ἀτελὴς καὶ πεπαλαιωμένος· ἀτελὴς μὲν εἰς τὸ καλόν, παλαιὸς δὲ εἰς τὸ κακόν. Διὰ τοῦτο ἐβαστάχθη εἰς χεῖρας γυναικός ὁ Χριστός, διὰ νὰ λυτρώσῃ τὸν Ἀδὰμ ἀπὸ τὰς χεῖρας τοῦ διαβόλου. Διὰ τοῦτο αὐτὰ ὅλα ηὐδόκησεν ὁ Πατήρ, ἐποίησεν ὁ Υἱός, συνήργησε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διὰ τὴν Σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων. Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς μὴ φανῶμεν ἀχάριστοι, οἰνοποσίαις καὶ μωρολογίαις, ἀλλὰ μὲ εὐχαριστίαν, μὲ δοξολογίαν ἅς ἑορτάσωμεν, μὲ κατάνυξιν καὶ συντριβήν καρδίας ἅς πανηγυρίσωμεν, ὅτι οὕτω λατρεύεται ὁ Θεὸς καὶ χαίρονται οἱ Ἄγγελοι. Ἄν τοιουτοτρόπως ποιήσωμεν, τότε ἑορτάζομεν, τότε πανηγυρίζομεν, τότε δοξάζεται ὁ Θεός, τότε πιστεύεται τὸ μυστήριον, τότε τιμᾶται ἡ Ἁγία Τριὰς ἐπειδὴ αὐτὴ ηὐδόκησεν, αὐτὴ οἰκονόμησε, αὐτὴ ἠθέλησε νὰ τὸ πληρώσῃ. ΑΜΗΝ.Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Δ΄ Χαιρετισμοὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ὀνόματα καὶ προσωνυμίες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀπὸ τὴ δ΄ στάση τῶν Χαιρετισμῶν:

Στήλη τῆς παρθενίας.
Πύλη τῆς σωτηρίας.
Ἀρχηγὸς νοητῆς ἀναπλάσεως.
Χορηγὸς θεϊκῆς ἀγαθότητος.
Παστὰς ἀσπόρου νυμφεύσεως.
Κουροτρόφος καλὴ παρθένων.
Νυμφοστόλος ψυχῶν ἁγίων.
Ἀκτὶς νοητοῦ ἡλίου.
Βολὶς τοῦ ἀδύτου φέγγους.
Ἀστραπὴ τὰς ψυχὰς καταλάμπουσα.
Βροντὴ τοὺς ἐχθροὺς καταπλήττουσα.
Λουτὴρ ἐκπλύνων συνείδησιν.
Κρατὴρ κιρνῶν ἀγαλλίασιν.
Ὀσμὴ τῆς Χριστοῦ εὐωδίας.
Ζωὴ μυστικῆς εὐωχίας.
Σκηνὴ τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου.
Ἁγία ἁγίων μείζων.
Κιβωτὸς χρυσωθεῖσα τῷ Πνεύματι.
Θησαυρὸς τῆς ζωῆς ἀδαπάνητος.
Τίμιον διάδημα βασιλέων εὐσεβῶν.
Καύχημα σεβάσμιον ἱερέων εὐλαβῶν.
Πύργος ἀσάλευτος τῆς Ἐκκλησίας.
Τεῖχος ἀπόρθητον τῆς βασιλείας.
Θεραπεία τοῦ ἐμοῦ χρωτὸς.
Σωτηρία τῆς ἐμῆς ψυχῆς. 

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Γ΄ Χαιρετισμοὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ὀνόματα καὶ προσωνυμίες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀπὸ τὴν γ΄ στάση τῶν Χαιρετισμῶν:

Ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας.
Στέφος τῆς  ἐγκρατείας.
Δένδρον ἀγλαόκαρπον.
Ξύλον εὐσκιόφυλλον.
Δυσώπησις Κριτοῦ δικαίου.
Συγχώρησις πολλῶν πταιόντων.
Στολὴ τῶν γυμνῶν παρρησίας.
Στοργὴ πάντα πόθον νικῶσα.
Χώρα Θεοῦ ἀχωρήτου.
Θύρα σεπτοῦ μυστηρίου.
Ἄκουσμα ἀμφίβολον τῶν ἀπίστων.
Καύχημα ἀναμφίβολον τῶν πιστῶν.
Ὄχημα πανάγιον τοῦ ἐπὶ τῶν Χερουβείμ.
Οἴκημα πανάριστον τοῦ ἐπὶ τῶν Σεραφείμ.
Κλεὶς τῆς Χριστοῦ βασιλείας.
Δοχεῖον σοφίας Θεοῦ.
Ταμεῖον προνοίας Θεοῦ.
Ὀλκὰς τῶν θελόντων σωθῆναι.
Λιμὴν τῶν τοῦ βίου πλωτήρων.

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον.

Παραθέτουμε τὰ ὀνόματα τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων τῶν ἐν τῇ λίμνῃ Σεβαστείας μαρτυρησάντων:

Κυρίων, Κάνδιδος (ή Κλαύδιος), Δόμνας, Ευτύχιος (ή Ευτυχής), Σεβηριανός, Κύριλλος, Θεόδουλος, Βιβιανός, Αγγίας, Ησύχιος, Ευνοϊκός, Μελίτων, Ηλιάδης (ή Ηλίας), Αλέξανδρος, Σακεδών (ή Σακερδών), Ουάλης, Πρίσκος, Χουδίων, Ηράκλειος, Εκδίκιος, (ή Ευδίκιος), Ιωάννης, Φιλοκτήμων, Φλάβιος, Ξάνθιος, (ή Ξανθιάς), Ουαλέριος, Νικόλαος, Αθανάσιος, Θεόφιλος, Λυσίμαχος, Γάϊος, Κλαύδιος, Σμάραγδος, Σισίνιος, Λεόντιος, Αέτιος, Ακάκιος, Δομετιανός (ή Δομέτιος), δυο Γοργόνιοι, Ιουλιανός, (ή Ελιανός ή Ηλιανός), και Αγλάϊος ο καπικλάριος. (Ορισμένοι Κώδικες αναφέρουν και επιπλέον των σαράντα ονόματα, όπως αυτά των Αγίων Αειθάλα, άλλου Γοργονίου κ.λ.π.).

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Β΄ Χαιρετισμοὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ὀνόματα καὶ προσωνυμίες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀπό τὴν β΄ στάση τῶν Χαρετισμῶν:
Μήτηρ Ἀμνοῦ καὶ Ποιμένος.
Αὐλὴ λογικῶν προβάτων.
Ἀμυντήριον ἀοράτων ἐχθρῶν.
Ἀνοικτήριον Παραδείσου θυρῶν.
Στόμα ἀσίγητον τῶν Ἀποστόλων
Θάρσος ἀνίκητον τῶν Ἀθλοφόρων.
Ἔρεισμα στερὸν τῆς πίστεως.
Γνώρισμα λαμπρὸν τῆς χάριτος.
Μήτηρ ἀστέρος ἀδύτου.
Αὐγὴ μυστικῆς ἡμέρας.
Ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων.
Κατάπτωσις τῶν δαιμόνων.
Θάλασσα ποντίσασα Φαραὼ τὸν νοητόν.
Πέτρα ἡ ποτίσασα τοὺς διψῶντας τὴν ζωήν.
Πύρινος στύλος ὁδηγῶν τοὺς ἐν σκότει.
Σκέπη τοῦ κόσμου πλατυτέρα νεφέλης.
Τροφὴ τοῦ μάνα διάδοχος.
Διάκονος τρυφῆς ἁγίας.
Γῆ τῆς ἐπαγγελίας.