Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Α΄ Χαρετισμοὶ τῆς 'Υπεραγίας Θεοτόκου

.
Τὰ ὀνόματα καὶ οἱ προσωνυμίες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὐπερβαίνουν τις 6000.
Κάποια ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὀνόματα καὶ τις προσωνυμίες ἀντλοῦμε ἀπὸ τὴν α΄στάση τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας:

Ἀνάκλησις τοῦ πεσόντος Ἀδάμ.
Λύτρωσις τῶν δακρύων τῆς Εὔας.
Ὕψος δυσανάβατον ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς.
Βάθος δυσθεώρητον καὶ Ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς.
Καθέδρα τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ.
Ἀστὴρ ἐμφαίνων τόν Ἥλιον (Χριστὸν).
Γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως.
Μύστις βουλής ἀπορρήτου.
Πίστις σιγῆς δεομένων.
Προοίμιον τῶν θαυμάτων τοῦ Χριστοῦ.
Κεφάλαιον τῶν δογμάτων τοῦ Χριστοῦ.
Κλῖμαξ ἐπουράνιος, δ᾿ ἦς κατέβη ὁ Θεὸς.
Γέφυρα μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανὸν.
Πολυθρύλητον θαῦμα τῶν Ἀγγέλων.
Πολυθρήνητον τραῦμα τῶν δαιμόνων.
Κλῆμα βλαστοῦ ἀμαράντου.
Κτῆμα καρποῦ ἀκηράτου.
Τράπεζα βλαστάνουσα εὐθηνίαν ἱλασμῶν.
Δεκτὸν πρεσβείας θυμίαμα.
Παντὸς τοῦ κόσμου ἐξίλασμα.