Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου

  Σήμερον γεννᾶται, ἡ πάναγνος ΜΑΡΙΑΜ, ἀπό τόν θεῖον καὶ ἄπειρον Νοῦν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος μας, ἡ τοῦ Θείου Λόγου ἄχραντος Μήτηρ καὶ τῆς αὐτοσοφίας ζῶσα πηγή. Ὦ Οὐρανοί, ὦ Ἀστέρες, ἐγκωμιάσατε τὴν νεογεννηθεῖσαν ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ.
  Χαίρου καὶ σύ, Ἁγιώτατον ζεῦγος, Θεοπάτωρ Ἰωακείμ καὶ Θεομήτορ Ἄννα. Πολλὴ κατ᾿ ἀλήθειαν ἦτο ἡ θλῖψὶς σας, πολλὴ καὶ μεγάλη ἡ ἐντροπὴ σας πρὸς τοὺς ἀνθρώπους. Εἰσηκούσθη ἡ δέησὶς σας·"Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν". Πράγματι εἰς πᾶσαν τιμὴν καὶ χαρὰν ἀνυψώθητε σήμερον. Τιμὴ μὲν, διότι ἀξιωθήκατε νὰ ἔχετε συγγένειαν μὲ τὸν ἴδιον τὸν Θεόν· ἐνῷ πρότερον ἤσασθαν ἀναισχυνημένοι, ὡς ἄτεκνοι καὶ ἀγενεῖς. Τώρα ὅλοι σᾶς προσκυνοῦσι καὶ σᾶς σέβονται, ὡς γονεῖς μιᾶς Θεομήτορος καὶ πανάγνου Παρθένου θυγατρός.
   Χαρὰ δέ, διότι σᾶς ἐγεννήθη μία θυγατέρα, ὁποῦ μέλλει νὰ γεννῇ Δοχεῖον τῆς Θεότητος καὶ Θρόνος ἡλιοστάλακτος τοῦ Βασιλέως.
   Ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ πανηγυρικοῦ Λόγου εἰς τὸ Γεννέσιον τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἠλία Μηνιάτη Ἐπισκόπου Κερνίκης καὶ Καλαβρύτων.