Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

Λόγος εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 Ὅθεν ἅς ἑορτάσωμεν σήμερον, εὐλογημένοι Χριστιανοί, ἅς τιμήσωμεν τόν Χριστόν τόν σήμερον ἀναστάντα ὄχι μέ θυσίας Ἑλληνικάς (εἰδωλολατρικάς), ἤ μέ χορούς, ὄχι μέ μέθας καί ἀργολογίας, ὄχι μέ παιχνίδια καί τραγούδια καί μέ ὅσα χαίρεται ὁ δαίμων ὅταν τά κάμνωμεν, ὄχι μέ ἐξόδους κακάς καί πολυφαγίας, ἀλλά μέ εὐχαριστίαν, μέ δοξολογίαν, μέ καθαράν καρδίαν, καί μέ ὅσα χαίρεται ὁ Θεός. Μή στολιζώμεθα ἄνδρες τε καί γυναῖκες, ὅτι χῶμα θέλομεν γίνει. Μή ὑπερηφανευόμεθα εἰς ἐνδύματα καί στολίδια, ὅτι ὁ θάνατος μᾶς ἀναμένει. Μή πορνεύωμεν καί μιαινώμεθα, ὅτι τό πῦρ τό αἰὠνιον καί ἡ γέεννα τοῦ πυρός ἑτοιμάζεται διά τούς τοιούτους. Μή μεθύωμεν καί πολυτρώγωμεν, ὅτι αὔριον πάλιν θέλομεν πεινάσει, ὡσάν νά μή εἴχαμεν φάγει. Τί κερδαίνομεν ἀπό τήν μέθην; Τί καλόν προσκομίζομεν   τῆς ψυχῆς μας, ἐάν πολυφάγωμεν καί κακῶς ἑορτάσωμεν; Πόσοι ἐπέρασαν τοιαύτας ἡμέρας, ὡσάν τήν σημερινήν, μέ παιχνίδια καί χορούς, μεθυσμένοι καί ἐξωδευμένοι, τώρα δέ εἶναι χῶμα μόνον εἰς τήν γῆν;
 Μακάριοι εἶναι ὅσοι ἔκαμαν τό καλόν διά τήν ψυχήν των. Τούς πτωχούς ἅς θρέψωμεν, τούς γυμνούς ἅς ἐνδύσωμεν, τούς διψασμένους ἅς ποτίσωμεν, τούς τούς ἀσθενεῖς ἅς κυττάξωμεν, τούς φυλακισμένους ἅς κυβερνήσωμεν, τούς ξένους ἅς ἐπιτηρήσωμεν, τούς ἁμαρτωλούς ἅς κλαύσωμεν, τούς Ἁγίους ἅς ἐπαινέσωμεν, τούς παλαιούς ἀνθρώπους ἅς ἐνθυμηθῶμεν. Τότε νά εἴπωμεν ὅτι ἐπανηγυρίσαμεν· τότε νά καυχηθῶμεν ὅτι ἑορτάσωμεν· τότε νά δεχθῇ ὁ Θεός καί τήν ἑορτήν μας· τότε νά χαρῶσιν οἱ Ἄγγελοι, τότε νά λυπηθῶσιν οἱ δαίμονες. Ἄν ἑορτάσωμεν τοιουτοτρόπως, τότε θέλομεν φθάσει καί εἰς τό αἰώνιον Πάσχα· τότε θά εὐφρανθῶμεν, τότε θά χαρῶμεν. Καί ἐδῶ μέν θέλομεν διέλθει ζωήν ἄλυπον, ἄβλαβον, ἀκατάγνωστον, ἐπῃνεμένην, τιμημένην ἀπό Θεόν καί ἀνθρώπους· ἐκεῖ θέλομεν ἀξιωθῆ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, τῆς χαρᾶς τῶν Ἀγγέλων, τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ καί τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἧς γένοιτο πάντας ἐπιτυχεῖν, Χάριτι καί φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σήμερον ἀναστάντος.
 Ὦ ἡ δόξα καί τό κράτος πρέπει, σύν τῷ ἀνάρχῳ Αὐτοῦ Πατρί καί τῷ Παναγίῳ  καί ζωοποιῷ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί, καί εἰς τούς ἀπεράντους αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
( Ἐκ τοῦ Θησαυροῦ τοῦ Δαμασκηνοῦ τοῦ Ὑποδιακόνου καί Στουδίτου τοῦ μετέπειτα Ἐπισκόπου Λιτῆς καί Ρενδίνης καί εἶτα Μητροπολίτου Ἄρτης χρηματίσαντος).

Πάσχα 2012

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!