Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

'Αποστολικός Λόγος

  Χριστιανοί, δέν φοβεῖται τόσον τήν βροντήν τοῦ οὐρανοῦ ὁ λαγωός,ὅσον ἐφοβήθη τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων ὁ διάβολος· ἐτρόμαξεν, ἔφυγεν ἀπό τούς ναούς ὅπου ἐπροσκυνεῖτο ὡς θεός,καί ἐκρύβη εἰς τά κατώτερα μέρη τῶν καταχθονίων· καί ἀκόμη φοβεῖται,τρέμει,φεύγει,ὅταν ἀκούῃ νά κηρύττεται ὁ Ἀποστολικός Λόγος εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.Μά ἀλλοίμονον! ὅταν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ εἶναι σιωπή,ἤγουν ὅταν δέν ἀκούεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ,ὅταν δέν λαλοῦσιν,ἀλλά εἶναι ἄφωνοι φύλακες οἱ βοσκοί,οἱ ποιμένες τῶν λογικῶν προβάτων,οἱ διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων,τότε παίρνει καρδιάν ὁ διάβολος,ἐβγαίνει ἄφοβα,ἐμβαίνει θαρρετά μέσα εἰς τήν ποίμνην τοῦ Χριστοῦ,καί ὡς αἱμοβόρος λύκος κατατρώγει,ὡσάν ἀφύλακτα πρόβατα,τάς ψυχάς τῶν Χριστιανῶν· τό λέγω μέ πολλήν θλῖψιν καί ὀδύνην τῆς καρδίας μου.
  Ἠλίας Μηνιάτης Ἐπίσκοπος Κερνίκης καί Καλαβρύτων.

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων.

    Λαμπρά καί ἔνδοξος πανήγυρις σήμερον, ἀδελφοί, πλήρης εὐλογίας καί χάριτος Θεοῦ· ὄχι ἑνός, ἀλλά Πάντων τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων Ἁγίων, ἤτοι τῶν πρό νόμου Δικαίων, τῶν ἐν νόμῳ Προφητῶν καί τῶν  μετά τήν εὐαγγελικήν  χάριν  Ἀποστόλων, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν, Ἱεραρχῶν, Ὁσίων καί πάντων τῶν ἀπ' ἀπαρχῆς κόσμου μέχρι τῆς σήμερον  εὐαρεστησάντων  τόν  Θεόν ἀνδρῶν τε καί γυναικῶν, γνωστῶν καί ἀγνώστων.
 Πάντων τούτων τῶν Ἁγίων ὁμοῦ τήν μνήμην σήμερον εὐσεβῶς πανηγυρίζοντες, λαμβάνομεν διά τῆς πρεσβείας αὐτῶν τήν χάριν καί εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ. Εἶναι λοιπόν χρέος ἀπαραίτητον εἰς ἡμᾶς νά τούς τιμῶμεν ὡς εὐεργέτας καί νά τούς δοξάζωμεν ὡς αἰτίους τῆς ἰδικῆς μας δόξης καί τιμῆς καί νά τούς προσκυνῶμεν ὄχι ὡς θεούς, ἀλλ' ὡς φίλους τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδή μέ τάς πρεσβείας αὐτῶν τάς καθημερινάς μᾶς φιλιώνουσι μέ τόν Θεόν, μᾶς ζητοῦσι τήν συγχώρεσιν τῶν ἁμαρτημάτων, μᾶς φωτίζουσιν εἰς τό ἀγαθόν. 

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ Δευτέρᾳ τῆς Πεντηκοστῆς,αὐτό τό πανάγιον, καί ζωοποιόν,καί παντοδύναμον ἑορτάζομεν Πνεῦμα,τόν ἕνα τῆς Τριάδος Θεόν,τό ὁμότιμον, καί ὁμοούσιον, καί ὁμόδοξον τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ.

  Πάντα χορηγεῖ, τό Πνεῦμα τό ἅγιον᾿ βρύει προφητείας, ἱερέας τελειοῖ,ἀγραμμάτους σοφίαν ἐδίδαξεν,ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας᾿ Ὁμοούσιε καί ὁμόθρονε τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ,Παράκλητε, δόξα σοι.

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν
 ΤΡΙΑΔΑ ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ,ΥΜΝΟΛΟΓΗΣΩΜΕΝ, ΠΑΤΕΡΑ, ΚΑΙ ΥΙΟΝ, ΣΥΝ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ` ΟΥΤΩ ΓΑΡ ΕΚΗΡΥΞΑΝ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ, ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΜΕΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ.
(ΦΩΣ Ο ΠΑΤΗΡ, ΦΩΣ Ο ΛΟΓΟΣ, ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, ΟΠΕΡ ΕΝ ΓΛΩΣΣΑΙΣ ΠΥΡΙΝΑΙΣ, ΤΟΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙΣ ΕΠΕΜΦΘΗ` ΚΑΙ ΔΙ ΑΥΤΟΥ ΠΑΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΑΓΩΓΕΙΤΑΙ, ΤΡΙΑΔΑ ΣΕΒΕΙΝ ΑΓΙΑΝ.